Strzelec powojenny

Jakub Grabowski | Kategoria: Historia | 0 komentarzy | 921 czytań | Drukuj
Na III - im Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989r ( jeszcze przed odzyskaniem niepodległości ), z inicjatywy jej Przewodniczącego Leszka Moczulskiego zostaje podjęta uchwała o reaktywowaniu Związku Strzeleckiego "STRZELEC". Pierwszym aktem potwierdzającym wznowienie działalności Z.S."STRZELEC" był zorganizowany w Juszczynie ( Beskid Makowski ) pierwszy kurs instruktorsko - metodyczny dla kierowniczej kadry "STRZELCA" który prowadził osobiście kpt.rez. Włodzimierz Olszewski, powołany do Kwatery Głównej na stanowisko Szefa Wydziału Szkolenia.

Młodzi instruktorzy po złożeniu przyrzeczenia na polanie leśnej w dniu 5 sierpnia 1989r przybyli do Krakowa, gdzie wzięli udział w mszy za Ojczyznę w Katedrze na Wawelu. Stając obok dawnych legionistów i członków pierwszych formacji "STRZELCA" stali się kolejną zmianą pokoleń walczących o niepodległość Polski. Następnie w podziemiach Katedry przy grobie marszałka J.Piłsudskiego nastąpiło symboliczne przekazanie "maciejówki" przedstawicielowi kolejnego pokolenia walczącego o niepodległość Polski, przemawiali dawni podkomendni Marszałka oraz Leszek Moczulski - Komendant Główny reaktywowanego Związku.

W dniu następnym spod krakowskich Oleandrów wyruszyły pierwsze formacje "STRZELCA". W forsownym, pełnym okolicznościowych wieców i uroczystości marszu

"Szlakiem Pierwszej Kadrowej" nastąpiła integracja poszczególnych ugrupowań niepodległościowych ze strzelcami. Za maszerującymi kolumnami, przed i po bokach przemykały się ubeckie pojazdy, z których wyglądali umundurowani i utajnieni funkcjonariusze, dostrzegający nowe niebezpieczeństwo dla walącego się systemu.

Jak feniks z popiołów odrodziła się młodzieżowa organizacja, która w okresie zaborów przygotowywała kadry do walki o niepodległość Polski.

Przeszkody stawiane przez postkomunistyczną nomenklaturę spowodowały, że Związek został zarejestrowany dopiero po roku t.j. 13 czerwca 1990r. Do roku 1996 Komendantem Głównym Z.S."S" był Leszek Moczulski a Szefem Sztabu Kwatery Głównej początkowo był ppłk rez. Stanisław Dronicz a potem mjr rez. Włodzimierz Olszewski. W latach 1996 - 1999 Komendantem Głównym Z.S."S" i jednocześnie Szefem Sztabu Kwatery Głównej był mjr Z.S."S"Andrzej Każmierczak.

W dniu 6 listopada 1999r na Walnym Zgromadzeniu Z.S."S" na Komendanta Głównego został wybrany ppłk rez. Czesław Buksiński a na Szefa Sztabu kpt Z.S."S" Marek Michałowski. W 2000 roku z okazji 10 lecie reaktywowania Związku, odbyło się uroczyste Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Santocku k/Gorzowa Wielkopolskiego w dniach od 01 do 04 czerwca.

W okresie dziesięcioletniej działalności Z.S."S"nie otrzymał nigdy żadnej pomocy finansowej od Państwa a mimo tego ruch ten trwa i w różnych okresach dosyć dynamicznie się rozwijał. Podstawą działalności strzeleckiej to praca społeczna kadry kierowniczej i oparcie o pomoc organizacyjną ze strony Konfederacji, głównie korzystanie z jej pomieszczeń i biur.

Pomimo problemów finansowych oraz trudności z umundurowaniem i brakiem sprzętu szkoleniowego w części obszarów i okręgów trwała i trwa aktywna praca szkoleniowo - wychowawcza, strzelcy uczestniczą w licznych imprezach i uroczystościach patriotycznych nie tylko o zasięgu lokalnym ale też o charakterze ogólnopolskim. Regularnie odbywają się Walne Zgromadzenia jak też centralne odprawy i narady kadry kierowniczej. W świadomości społecznej, tak jak w okresie międzywojennym, młody człowiek w mundurze i "maciejówce" jednoznacznie kojarzy się ze "strzelcem" wraz z całym bagażem tradycji patriotycznej związanej z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzeba pamiętać że przez cały okres PRL-u komuniści szczególnie tą tradycję chcieli z pamięci narodu polskiego usunąć, poprzez przemilczanie tematu a przecież mieli monopol w dziedzinie edukacji i mediów państwowych, prywatne wówczas nie istniały.

Z.S."STRZELEC" DZISIAJ

CO ROBIMY?

Prowadzimy teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu musztry, taktyki, łączności, topografii, szkolenia: chemiczne, strzeleckie (nauki strzelania z broni sportowej), medyczne, samoobrony. Organizujemy też biwaki, rajdy, obozy szkoleniowe podczas których odbywają się dzienne i nocne zajęcia taktyczne na których doskonalimy zdobyte wcześniej umiejętności.

Ważne dla nas jest działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej i propagowanie wśród młodzieży postawy służby wobec Ojczyzny.

Uczestniczymy więc w uroczystościach rocznicowych świąt państwowych i narodowych. Sami często współorganizujemy obchody takich świąt i uroczystości, otaczamy opieką miejsca pamięci narodowej. Działamy na rzecz krzewienia tradycji walk niepodległościowych i wyzwoleńczych, a szczególnie tradycji wielkich powstań narodowych i czynu legionowego. Stwarzamy warunki dla zaspokajania zainteresowań oraz poszerzania horyzontów uczestników i członków.

CHCEMY!

Chcemy swoją działalnością przyczyniać się do wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, rozwijać wśród uczestników i członków w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby Rzeczypospolitej i odpowiedzialności za jej los. Propagować formowanie wzorowych postaw obywatelskich, działać na rzecz ułatwiania młodzieży służby w Wojsku

Polskim i przeciwdziałać rozpowszechnionej niechęci do instytucji armii. Chcemy także przyczyniać się do podnoszenia poziomu kulturalnego i sprawności fizycznej oraz psychicznej młodzieży, wyrabiać umiejętność zdyscyplinowanego życia w zespole. Rozwijać wiedzę nie tylko dotyczącej naszej narodowej tożsamości i tradycji historycznej lecz także nowoczesnej techniki i całego zakresu zagadnień dotyczących ekologii.

O NAS!

Z.S."STRZELEC" zorganizowany jest w drużyny, kompanie, bataliony, i brygady oraz Kwaterę Główną Związku Strzeleckiego "Strzelec". Członkiem Z.S."Strzelec" może być każdy, kto ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne. Osoby które nie ukończyły 16 lat mogą działać w "Strzelcu" w charakterze uczestnika.

Czasopismo "Pobudka" jest naszym organem prasowym.

Świętem organizacyjnym "Strzelca" jest dzień 6 sierpnia obchodzony uroczyście w oddziałach na pamiątkę największego czynu Związku Strzeleckiego jakim było rozpoczęcie walk o niepodległość Polski przez I Kompanię Kadrową w dniu 6 sierpnia 1914 roku

Przy okazji swoich spotkań strzelcy wspólnie śpiewają takie pieśni jak tradycyjną pieśń legionową "I-a Brygada", pieśń o pułkowniku "Lisie - Kuli" oraz współczesną "Żeby Polska była Polską".

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.